Stadgar

Stadgar för
föräldra- och lärarföreningen (Parent Teacher Association)
vid Internationella Engelska Skolan Kista

§ 1 Namn och säte
Föräldra- och lärarförening (Parent Teacher Association) för IES Kista, i fortsättningen kallad PTA, har sitt säte i Kista på Internationella Engelska Skolan Kista, i fortsättningen benämnd IES Kista.

§ 2 Syftet och mål
PTA arbetar för att stödja elevernas bästa genom sin hela utbildningstid på IES Kista.
Det är föräldrarna och skolan som tillsammans ser till att alla elever får de bästa möjligheterna varje dag.

PTA vill skapa en miljö där både sociala och kulturella aspekter är naturliga ingredienser i verksamheten, genom att:
• vara en öppen organisation för alla föräldrar / vårdnadshavare, lärare och elever.
• övervaka utvecklingen i skolan och, vid behov, ge stöd och agera som en länk mellan familj och skola.
• organisera aktiviteter för elever, föräldrar / vårdnadshavare, lärare och skolpersonal.

§ 3 Medlemskap och rösträtt
Som medlem räknas de som är föräldrar / vårdnadshavare för elever vid IES Kista och som betalar årlig medlemsavgift.

Varje medlem har en röst. För barn med delat vårdnadskap medges två röster. Rösträtten är personlig och kan inte utövas via fullmakt.

Passivt medlemskap, utan rösträtt, kan beviljas för den/de som har annan anknytning till skolan.

§ 4 Medlemsavgift
Medlem betalar endast en medlemsavgift oavsett antal elever medlemmen har vid IES Kista. Avgiften fastställs vid årsmötet och gäller för det aktuella läsåret.

§ 5 Utträde och uteslutning
Medlem som inte längre har barn vid IES Kista måste lämna PTA.
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften före den första september det aktuella läsåret äger inte rätt att behålla sitt medlemskap.

Medlem kan på egen hand begära utträde ur PTA genom att skriftligen (brev/e-post) meddela styrelsen att medlemskapet ska upphävas. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

Styrelsen kan besluta om att utesluta en medlem som verkar i strid med PTAs syfte och mål, bryter mot PTAs stadgar eller på annat sätt agerar på ett sådant sätt att det kan skada PTA eller dess rykte. För att en medlem skall kunna uteslutas från PTA krävs ett majoritetsbeslut i styrelsen, Utesluten medlem kan begära att uteslutningen prövas av nästkommande årsstämma. Utesluten medlems medlemsavgift återbetalas ej.

§ 6 Klassrepresentanter
Vid början av det aktuella läsåret ska minst två betalande föräldrar / vårdnadshavare från varje klass väljas och/eller bli utsedda att representera sin klass i PTA.

§ 7 Beslutande organ
Årsstämman eller extra årsstämma är PTAs högsta beslutande organ. Därutöver har PTA-möte rätt att besluta om ärende som behandlas vid PTA-möte. Däremellan är styrelsen högsta beslutande organ.

§ 8 Årsstämma, extra årsstämma, PTA-möte och styrelsemöte
PTA röstar om olika frågor vid årsstämman, extra årsstämma, PTA möte och styrelsemöten.

Årsstämman ska hållas senast inom 2 månader efter det aktuella läsårets början.
Kallelse till årsstämman ska göras tidigast sex veckor och senast två veckor före mötet.

Kallelsen ska utöver mötesformaliteter innehålla den föreslagna agendan, valberedningens förslag till styrelse, styrelsens rapport och årsredovisningen.

Revisorn ska lämna revisionsberättelsen och samt kommentar till styrelsens årsredovisning.

Medlemmar som vill att årsmötet skall beakta ett särskilt ärende skall lämna detta skriftligen till styrelsen senast en vecka för årsmötet.

§ 9 Årsstämma
Dagordning vid årsstämman:
1. Öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande att årsstämman är behörigen utlyst
4. Val av ordförande för årsstämman
5. Val av sekreterare vid årsstämman
6. Val av två justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera protokollet
7. Fastställande av dagordning för årsstämman
8. Presentation och godkännande av styrelses årsrapport och redovisning
9. Presentation och fastställande av revisionsrapport
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse för det gångna årets verksamhet
11. Val av styrelse
a. Val av ordförande
b. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av valberedning och en sammankallade för valberedningen
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Behandling av
a. Styrelsen förslag (propositioner)
b. Förslag från medlem/medlemmar (motioner)
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutning

§ 10 Extraordinär årsstämma
Styrelsen måste utlysa extra årsstämma inom 14 dagar, om revisorerna begär det eller i det fall att minst en tiondel av PTAs medlemmar kräver detta. Stämman skall hållas inom en månad efter det att begäran har mottagits. Kallelsen och dagordningen ska vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar före stämman. Vid extraordinär årsstämma får endast frågor som framgår av dagordningen behandlas.

§ 11 PTA möte
Ett PTA möte ska hållas inom en månad efter årsstämman eller när styrelsen anser det nödvändigt. PTA mötet består av styrelse, klassrepresentanter och arbetsgruppsmedlemmar.

• Syftet med PTA mötet är att planera aktiviteter och nödvändiga arbetsgrupper för det kommande skolåret fram till nästa årsstämma.

§ 12 Extraordinärt PTA möte
Styrelsen måste utlysa ett extraordinärt PTA möte inom 14 dagar, om så önskas av en arbetsgrupp eller femtio procent av klassrepresentanterna. Mötet skall hållas inom en månad efter det att begäran har mottagits. Kallelsen och dagordningen ska vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar före PTA mötet.

Vid ett extraordinärt PTA möte kan endast frågor som ingår i dagordningen omfattas. Rösträtten är begränsad till betalande medlemmar.

§ 13 Styrelsens sammansättning
a. Styrelsen består av en ordförande och fem till nio representanter
b. Styrelsen utser inom sig själv viceordförande, sekreterare och kassör

Mandatperioden för styrelseledamot är från årsstämman fram till nästa årsstämma.

§ 14 Styrelsens uppgifter
Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, PTAs högsta beslutande organ och ansvarar för PTAs verksamhet. Styrelsen ska arbeta till förmån för PTA, värna stadgarna och skydda medlemmarnas och elevernas intressen vid IES Kista.

Styrelsen skall främst:

• se till att de regler som gäller för PTA efterlevs
• genomföra beslut som fattats av årsstämman
• planera, leda och fördela arbetet inom PTA
• vara ansvariga för och hantera PTAs tillgångar
• ge revisorerna tillgång till bokföring och annat material som krävs
• förbereda årsstämman
• utse en tillfällig ersättare om någon av ledamöterna avgår eller avsätts i förtid. Förutom om ordföranden avgår, då vice ordföranden är skyldig att träda in.

Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsen och dess möten.
Adjungerade personer har ingen rösträtt vid styrelsens möten.

§ 15 Föreningens företrädare
Ordföranden är PTAs externa representant och har huvudansvaret för verksamheten.

§ 16 Firmatecknare
Firmatecknarna för PTA är förutom styrelsen i sin helhet två personer i förening enligt nedan:
• ordförande och en styrelsemedlem, eller
• ordförande och kassör, eller
• kassör och en styrelsemedlem.

§ 17 Kallelse, beslutsmandat och omröstning
Styrelsen möts i enlighet med en överenskommen årlig tidsplan, eller om ordföranden och hälften av styrelseledamöterna så önskar.

Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter har kallats till mötet, och minst hälften av styrelsen ledamöter är närvarande.

Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 18 Protokoll
Alla möten skall protokollföras och justeras av ordföranden och en av mötet beslutad justerare. Avvikande åsikter skall noteras i protokollet.

§ 19 Valberedning
Valberedningen består av minst två personer men helst en representant per årskurs. En av dessa utses som sammankallande. Valberedningen väljs av årsstämman för tiden fram till nästa årsstämma.

Valberednings uppgift är att föreslå kandidater till styrelsen:
• ordförande samt
• övriga styrelseledamöter samt
• revisor och revisorssuppleant.

Medlemmarna har rätt att föreslå kandidater senast en vecka före den årsstämma där valet kommer att ske. Förslagen ska lämnas till valberedningen.

Vid årsstämman redovisar valberedningen inkomna förslag på ledamöter samt redovisar sitt förslag till styrelse och revisor och revisorssuppleant. Alla föreslagna kandidater måste ha godkänt att de nomineras.

§ 20 Revisor
Vid årsstämman utses en revisor och en suppleant för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Räkenskaperna ska omfatta verksamhetsåret och vara avslutade för revision snarast efter verksamhetsårets slut och ska vara slutgiltiga senast fyra (4) veckor före årsstämman.

§ 21 Räkenskapsår
PTAs räkenskapsår är 1 augusti till 31 juli påföljande år.

§ 22 Stadgeändring
Förslag till ändringar i stadgarna kan göras av styrelsen eller av enskilda medlemmar. Dessa ska vara skriftliga och måste överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsstämman. Ändringar av stadgarna kräver två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande PTA stämmor och med minst en månad mellan varandra. En av stämmorna måste vara ordinarie årsstämma.

§ 23 Upplösning
Upplösning av PTA kräver beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande möten, med minst en månad mellan, varav ett är årsstämman.

Om beslut att PTA ska upplösas måste beslut fattas om hur fördelning av PTAs tillgångar ska ske. En möjlig fördelning av tillgångar redovisas nedan men det slutliga beslutet tas av årsstämman.

Rekommenderad fördelning av tillgångar:

Fördelning av PTAs tillgångar bör ske så att det kommer till nytta för skolans elever.
Alternativt kan tillgångarna överlämnas till BRIS (Barnens Rätt i Samhället).

Detta dokument finns översatt till engelska.
Den svenska originaltexten har dock företräde vid tolkning av stadgarnas innebörd.