Kista LAN – Rules / Regler

Regler att följa för att delta i LAN party på IES Kista Rules to comply to for participating at the LAN part at IES Kista 
Dessa regler är tilläggsregler till dom befintliga reglerna som gäller på skolan These rules is a add-on to the rules already complies for the school
DELTAGANDE

1.1 Varje deltagares medverkan innebär ett bindande avtal till att följa reglerna.
Kista LAN party reserverar sig rätten att uppdatera reglerna utan att skicka ett meddelande om det
Uppdateringarna kommer att postas snarast här https://www.ptaieskista.se/kista-lan-rules/

1.2 Varje deltagare måste följa instruktioner från lärare, föräldrar och frivilliga (även om instruktionen skulle bryta mot LAN party reglerna).

1.3 Olämpligt uppträdande eller att bryta angivna regler kommer resultera i att du kommer att skickas hem och riskera att bli bannad från kommande events.

PARTICIPATING

1.1 Each visitor’s participation is a binding contract to abide by the rules. Kista LAN party reserves the right to without further notice change the rules. Updates are posted as soon as possible at https://www.ptaieskista.se/kista-lan-rules/

1.2 Each participant must follow the instructions from teachers, parents and volunteers (even if these instructions go against LAN party rules).

1.3 Inappropriate behaviour or breaking of the rules will result in you being sent home, and potentially banned from further events.

BORDSPLACERING

2.1 Vid tilldelat bord, är det bara tillåtet att ha EN skärm och EN dator

2.2 Du MÅSTE HA ett headset, inga högtalare är tillåtna

2.3 Din utrustning är endast tillåten på bordet (120cm x 60cm)

2.4 Du är ansvarig för den plats du är registrerad på. Håll det rent under eventet, städa av det innan du går hem. Om det inte är snyggt på din plats, riskerar du att bli bannad från kommande events

SEATING ARRANGEMENTS

2.1 At your seat, you may have ONE screen and ONE computer

2.2 You MUST HAVE a headset, no speakers is allowed

2.3 Your equipment is only allowed on the table (120cm x 60cm)

2.4 You are responsible for your registered seat. Keep it clean duirng the event, clean up your area before you leave or you will not be allowed at further LAN events

DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK

3.1 Följ våra regler, var uppmärksama, ät och sov normalt. Det är starkt rekommenderat att sovit ordentligt natten innan eventet

3.2 Kista LAN är inte ansvariga för personliga värdesaker eller utrustning. Så lämna inte några värdesaker utan att någon håller koll!

3.3 Surfa inte till olämpliga websidor

3.4 Använd inga peer to peer fildelning eller liknande program

3.5 Om någon lärare, förälder eller frivillig ber dig att lämna dator för att ta rast, måste du lyda instruktionen

3.6 Gå inte in på områden som är avstängda eller inte ska accessas

3.7 Spelen som du spelar, spelar du på egen risk. Spelen ska vara spel som du är tillåten att spela hemma.

3.8 Alla GTA / Saint Rows spel är förbjudna redan från start

PARTICIPATION IS AT YOUR OWN RISK

3.1 Follow our rules, use caution, eat and rest normally. It is highly recommended to get a full good night’s sleep before the event

3.2 Kista LAN is not responsible for personal belongings or equipment. Do not leave valuable belongings unattended!

3.3 Do not go on inappropriate websites

3.4 No peer to peer file sharing.

3.5 If a teacher, parent or LAN Host asks you to leave your computer for a break, you must comply.

3.6 Do not go into marked off out of bounds areas

3.7 The games you play, you play at your own risk. They should not be games you are not allowed to play at home.

3.8 All GTA/Saints Row games are banned.

SÄKERHET

4.1 Kista LAN crew har rätten att konfiskera din saker efter upprepade varningar

4.2 Du är ansvarig för att hålla ditt bord och närliggande område rent från skräp och andra saker, utrymmet runt dig kan behöva användas vid en utrymmning

4.3 Du är inte tillåten att ta med en egen stol, fåtölj eller liknande. Dom är både för stora och innehåller för mycket brandfarligt material. Du kommer till din plats att tilldelas en stol och du är inte tillåten att hämta utomhus stol, kontorsstol eller annan möbel

4.4 Du är inte tillåten att sova under borden eller i gångarna mellan borden
Vänligen använd ett av dom sovutrymmen som kommer att finnas tillgängliga

4.5 Laser pekare är absolut förbjudet att ta med på KISTA LAN party. Att ta med en fungerande laserpekare kommer göra att du skickas hem

4.5 I händelse av en eldsvåda, följ dom instruktioner som ges av dom ansvariga vuxna och utrym skolan lugnt. Samlingsplats är utanför entrén

SAFETY

4.1 KISTA LAN crew has the right to confiscate your belongings after repeated warnings.

4.2 You are responsible for keeping your seat and the surrounding area free from litter, the area around you could be used for a evacuation

4.3 You are not permitted to bring an armchair, couch or alike. These are both too large and contain too much combustible material. A chair is provided and you are not allow to bring in any outside chairs, desk chairs or any other related chairs.

4.4 You are not permitted to sleep underneath the tables or in the aisles. Please use on of the assigned sleeping areas.

4.5 Laser pointers are strongly prohibited at the KISTA LAN party. Bringing and using laser pointers will result in you being sent home

4.6 In case of fire, please follow the directions on the adults in charge and evacuate the school calmly. Wait outside the main doors

ELEKTRICITET OCH NÄTVERK

5.1 Alla deltagare ska vara uppmärksamma på att det kan uppstå störningar i både ström och näverk. KISTA LAN party crew försöker lösa det så fort det går

5.2 Vid varje bord finns det ett grenuttag, endast den tilldelade får användas för att koppla in utrustningen i

5.3 Stark ströms kablar kommer att finnas på golvet, gå inte på dom

5.4 Nätverks kablar kommer att finnas på golvet, gå inte på dom

5.5 Stoppa inte in något i grenuttagen eller switchar utan godkännande från Mr Brunelle eller Mr Elvnäs

ELECTRICITY AND NETWORK

5.1 Each participant should be aware of disruption to the electricity and LAN can appear. KISTA LAN party’s crew will repair these problems with highest priority.

5.2 At each table there’s a powerbar, only your equipment is allowed to connect to your assigned powerbar

5.3 High power cables will be on the floor, don’t step on them

5.4 Network cables will be on the floor, don’t step on them

5.5 Don’t plug anything to the powerbar or switch without approval from Mr Brunelle or Mr Elvnäs

ÖVRIGT

6.1 Alkohol eller andra droger är inte tillåtna och ska därför inte finnas på området för KISTA LAN party. Att vara påverkad på något sätt, kan innebära att du inte släpps in alternativt skickas hem. All rökning inom området är strikt förbjudet.

6.2 Det är inte tillåtet att med hjälp av att stapla flera stolar göra din plats högre, ta med en kudde eller liknande istället. Det är endast tillåtet med en stol per plats.

6.3 Det är inte tillåtet att ändra eller röra vid den utrustning som har tillhandahållits till KISTA LAN, som kablar, switchar eller liknande

6.4 Du är inte tillåten att sälja något under eventet utan tillstånd från KISTA LAN party crew

6.5 Inge kaffe, energidrycker eller något med nötter i. Om du är osäker – prata med en vuxen

OTHER

6.1 Alcohol and drugs in any form do not belong and are not allowed to be taken onto KISTA LAN party premises. Intoxicated and/or in any other form of affected people will not be let onto the premises. People found intoxicated and/or on drugs will be sent home. Smoking is strictly forbidden.

6.2 Each person may only use one chair at every computer space. You are not allowed to pile two or more chairs on top of each other to create a higher chair, please bring a pillow instead!

6.3 You may not alter or touch KISTA LAN party’s cables or equipment

6.4 You are not permitted to sell anything without the permission of Kista LAN party crew

6.5 No coffe, energydrinks or anything with nuts in. If you are unsure – talk to a adult